DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Flyfoto: Lemvig Biogas, en fornybar energi og økonomisk suksesshistorie

Lemvig Biogas – Fornybar Energi og en Sunn Økonomi

Siden 1992 Lemvig Biogas har vært det største biogass anlegget i Danmark. Slurry fra ca. 75 gårder, avfall og restprodukter fra industriproduksjon blir brukt til å generere oppvarming og kraft. Dette fører til en god økonomi både for anlegget og for husholdningene som gjør nytte av fjernvarmen. I tillegg er det tilknyttet frynsegoder som degradasjonen av forurensere og en reduksjon i emisjonen av drivhusgasser.

Mer enn 20,3 millioner kWt-el er generert pr. år fra biogassen som produseres. Denne elektrisiteten er solgt til lokale forbrukere. Den overskytende varmen fra gassmotorenes kjølesystem overskrider 20 millioner kWt pr. år. Denne oppvarmingen er fordelt til brukerne av Lemvig sentral oppvarminganlegg. Brukerne overskrider 1100 husholdninger. Biogas anlegget er levert av BWSC på en nøkkelferdig basis.

Kilder av typisk mottatt avfall er:

- Fiskeavfall – kategori II og III ubehandlet
- Oppdrettsensilasje
- Matavfall, sortert organisk husholdningsavfall
- All organisk materie med et høyt innhold av fett, protein eller sukker
- Se flere typer nederst på denne siden


Lemvig havn: Tankere leverer fiskeavfall til Lemvig Biogas  

Lemvig Biogas kan ta i mot forsendelser av organisk avfall fra mellom 200 til 10000 tonn om gangen på både Lemvig havn (maks. dypgang 4 m) eller Thyborøn havn (maks. dypgang 8,5 m).

 

Du er velkommen til å kontakte Lemvig Biogas på lemvigbiogas@lemvigbiogas.dk hvis du har avfall som kan leveres til Lemvig Biogas.

Fiskeavfall, matavfall og industriavfall hentes direkte ved produksjonsstedet.
Vi ønsker å gi et tilbud der vi henter deres avfall med vogntog og kjører dette direkte til godkjent tankbåt for behandling på Lemvig Biogas.

Vi er glade for å hjelpe deg med alle nødvendige tillatelser fra myndighetene.

Besøk Lemvig Biogas

En omvisning varer typisk 1½ timer, og kan tilrettelegges etter ønske, også i helger. Omvisningen er gratis, men vi ville like du/ditt selskap eller organisasjon vil publisere en link til Lemvig Biogas på deres hjemmeside. HTMLEN kode som skal brukes er:
<a href="http://www.lemvigbiogas.com/GB.htm" target="_blank">Lemvig Biogas - Fornybar Energi og en Sunn Økonomi</a>

For å bestille en omvisning vennligst kontakt Lemvig Turist Kontor på e-post turist@visitlemvig.dk eller telefoner +45 9782 0077.
Lemvig Turist Kontor kan svare på forespørsler på engelsk, tysk, spansk eller fransk.

Turisten kontoret kan også tilrettelegge omvisninger hos andre interessante energi og miljø-anlegg. Følgende fornybare energi anleggene ligger innenfor times kjøring fra Lemvig Biogas:

 • Danmarks prøvestasjon for vindmøller, hvor verdens største og nyeste vindmøller står oppstilt til testing.
 • Gassifisering av trær i Harboøre sentral- oppvarminganlegg treflis forgasser.
 • Lemvig sentral oppvarminganlegg, som kjører på biogass og treflis.
 • Tvind møllen på Ulfborg hvor verdens da absolutt største vindmølle ble bygd i 1978. The turbine was indisputably the largest turbine in the world when it was built in 1978.
 • Nordisk Folkesenter for fornybar energi, http://www.folkecenter.net/dk/, hvor mange fornybar energi kilder for fremtiden stilt ut, samt:
  • Bølgekraft prøvestasjon på Nissum Bredning
  • Sentralvarmeanlegg som bruker treflis
  • Geotermisk oppvarming i Thisted
  • Avfall forbrenninganlegg i Thisted
  • Anledningen til å besøke en 40-m høy vindmølle i Hanstholm (det tillatt til å komme opp til toppen)
  • Bølgekraft i Hanstholm
For ytterligere informasjon gå til https://www.visitnordvestjylland.com/ln-int/lemvig/welcome-north-western-jutland-lemvig-thyboron

 

Dette er den eneste teksten tilgjengelig på norsk. Ytterligere informasjon er tilgjengelig bare på https://lemvigbiogas.com/

For interesserte lesere kan vi varmt anbefale følgende lese stoff om biogass prosessen:
Biogas – Green Energy Process, Design, Energy Supply, Environment
Skrevet av Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi, på engelsk. 2,2 MB pdf
Biogas Handbook, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, på engelsk, 5 MB pdf

Lemvig Biogas på Europakort

 

Lemvig Biogas på Danmarkskort

 

Lemvig biogas
Roadmap
(gule sider)

 

Avfall som Lemvig Biogass ønsker å motta og behandle:

 • Fettslam fra kloakkbrønner og fettfang

 • Fett fra gatekjøkken

 • Flytende slam

 • Sortert organisk husholdningsavfall

 • Mage/tarm innhold fra slakterier

 • Restprodukter fra slakterier. Alle kategori III typer og II typer, som er sterilisert ved 133 grader celsius i 20 minutter.

 • Slakteriensilasje

 • Blod fra gris

 • Destruksjon

 • Biprodukter fra landbruket

 • Høns og kylling – hakket- kategori III

 • Egg og avfallsprodukter fra egg

 • Spon fra minkpels oppdrett

 • Oppdrettsensilasje

 • Alle typer kategori III produkter og kategori II produkter fra akvatiske dyr

 • Fiskeolje

 • Fiskeavfall - kategori II og III ubehandlet

 • Meieri produkter

 • Melk med innhold av penicillinrester

 • Valle

 • Konsentrert valle

 • Rester/avfall fra dyrefor

 • Poteter og potetpulp

 • Alle kornprodukter

 • Baker avfall som mel, brød og ferdigvarer

 • Limvann

 • Brakkvann/ brakkvann fra vannrensing

 • Marmelade avfall

 • Avfall fra soyaolje og margarin produkter

 • Avfall fra spritproduksjon

 • Brus, øl, vin og sprit

 • Gjærfløte (griseføtter, levert av Novo Nordisk)

 • Blegejord

 • Glykol og glyserin fra avising av fly

 • Sukker

 • Alkohol

 • Medisinrester fra medisinprodusenter

 • Såperester fra såpeprodusenter

 • Frukt

 • Matavfall, sortert organisk husholdningsavfall

 • Matvarer som har gått ut på dato

 • Matvarer som ikke holder hygienisk kvalitet

 • Kildesortert mat fra husholdninger

 • Biprodukter fra næringsmiddelproduksjon

 • Matvarer som er forurenset av bakteriologisk eller kjemisk materiale

For alle ovennevnte avfall typer gjelder; avfallet må ikke være emballert, med mindre det foreligger spesialavtale om det fra Lemvig Biogasanlegg, tlf; 0045 9781 1400 – døgnvakt 0045 4028 4060.

- Lemvig Biogasanlegg har tillatelse til å ta imot til hele døgnet.

- Lemvig Biagasanlegg er godkjent av Mattilsynet etter de nye EU-bestemmelsene. Anleggets godkjennelse nummer; DK-03-2-bio-001. Merk at det ikke er tillatt å behandle slam og avfallsprodukter på bioanlegg som ikke er godkjent av det lokale mattilsynet.

- Lemvig Biogasanlegg innehar full dokumentasjon for, at restprodukter fra slam/avfall er lovlig spredt på landbruksjorder i Danmark. På den måten unngår man at Lemvig Biogasanlegg kan beskyldes for å overgjødsle som kan gi miljøpåvirkninger som nitrat- og fosfor tilstrømming til vannløp. Dokumentasjon og oppgjør, sendes ut til kunde på månedsbasis.

-Lemvig Biogasanlegg har tillatelse til å motta ubehandlet kategori III-produkter og ubehandlet kategori II produkter avledet fra fisk, da biogassanlegget har eget neddeling og pasteuriseings-anlegg.

- Lemvig Biogasanlegg kan motta både flytende og faste produkter fra skip og fra alle former for kjøretøyer som for eksempel tilhengere (både bak- og sidetipp), hengere til trailer, tankvogner og slamsugere.

 

Bookmark and Share